[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
link banner

  

ชื่อ : นางกิตติมา จิตรอักษร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบุคลากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนงนุช ดีเบา
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : การเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางโศรยา ด้วงชาญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : บัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุภพงษ์ หาญวัฒนกุล
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียน
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวีระชัย เพ็ชรเพ็ง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมณฑา พุ่มเกลี้ยง
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางลักษิกา ทองเรืองศรี
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานรังสีวิทยา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพูนศรี ประสมปลื้ม
ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวรวิทย์ สกุลไทย
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวัฒน วัฒนสิน
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเกษร บุญเรืองขาว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเด่นนภา แจ้งไข
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอรอุมา เบ็ญระเหม
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2 : กลุ่มงานการพยาบาล
3 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
4 : กลุ่มงานทันตกรรม
5 : กลุ่มงานเภสัชกรรม
6 : กลุ่มงานการแพทย์
7 : กลุ่มงานรังสีวิทยา
8 : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9 : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
10 : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
11 : กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
13 : รายนามผู้บริหารโรงพยาบาล
14 : กลุ่มงานโภชนศาสตร์