เนื่องด้วยวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 62 นี้เป็น”วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” จึงเปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ฟรี!!!

Read More เนื่องด้วยวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 62 นี้เป็น”วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” จึงเปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ฟรี!!!