เกี่ยวกับโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์ : รพ.ปะเหลียน

“โรงพยาบาลของชุมชนที่ให้บริการด้วยมาตรฐาน  บริการประทับใจ  ชุมชนมีส่วนร่วม”

พันธกิจ: รพ.ปะเหลียน

  • จัดบริการแก่ผู้รับบริการแบบองค์รวม ด้านการรักษา ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยบริการที่ได้มาตรฐาน
  • พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
  • บริหารการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน