ดาวโหลดเอกสาร

>>ธรรมนูญรพ.ปะเหลียน EB18 (19/03/2563)200916124544281778034

>>หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ฯ สธ (19/03/2563) 200916124544281778034

>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (19/03/2563)200916124544281778034

>>คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (19/03/2563)200916124544281778034

>> ทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ งบประมาณ ๒๕๖๐(02/03/2560) 
>>
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน มกราคม งบประมาณ ๒๕๖๐(02/03/2560) 
>>
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม งบประมาณ ๒๕๖๐(2/03/2560) 
>> ทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน งบประมาณ ๒๕๖๐

>> ทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม งบประมาณ ๒๕๖๐
>> ทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน กันยายน งบประมาณ ๒๕๕๙
(12/10/2559) 
>> ทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม งบประมาณ ๒๕๕๙(12/10/2559)
>> ทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฏาคม งบประมาณ ๒๕๕๙(12/10/2559)
>> ทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน งบประมาณ ๒๕๕๙(12/10/2559)
>> ทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(17/06/2559)